OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Oglas za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije -2022 – Otorinolaringologija i hirurgija glave i vrata -2022.

Na osnovu člana 13. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i saradnika ( Sl. novine FBiH“, broj: 75/20), Plana potrebnih  specijalizacija i subspecijalizacija  zdravstvenih radnika Tuzlanskog kantona za 2021 godinu i 2022.godinu, broj: 02-33-5072/21 od 02.09.2021.godine, odnosno broj: 02-33-1033/22 od 18.02.2022.godine,  JZU Dom zdravlja Kalesija objavljuje

OGLAS

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Raspisuje se oglas  za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije iz:

–  Otorinolaringologija i hirurgija glave i vrata ,

–  Porodična medicina  – jedan kandidat

 

Kandidati  koji se prijavljuju na oglas  moraju ispunjavati slijedeće uslove:

 • završen medicinski fakultet,
 • položen stručni ispit,
 • zasnovan radni odnos u JZU Dom zdravlja Kalesija,
 • najmanje jedna godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Uz prijavu sa kraćom biografijom i naznakom specijalizacije za koju se prijavljuju, kandidati su obavezni dostaviti slijedeće dokaze:

 • ovjerenu kopiju fakultetske diplome,
 • ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • original ili ovjerena kopija potvrde o zasnovanom  radnom odnosu u JZU Dom zdravlja Kalesija,
 • original ili ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita,
 • original ili ovjerena kopija potvrde o poznavanju jednog stranog jezika.

Radi utvrđivanja redoslijeda kandidata, kandidati koji se prijavljuju trebaju dostaviti:

 • ovjerenu kopiju prijepisa položenih ispita na studiju,
 • ovjerenu kopiju potvrde o prosjeku ocjena tokom studija, te dužini trajanja studija,

(Za produženje studija nastalog uslijed komplikacija u trudnoći, porodiljnog dopusta, duže bolesti potrebno je predočiti ljekarski  nalaz, u slučaju produženja iz nekog drugog razloga koji predstavlja višu silu potrebno je priložiti pisani dokaz)

 • ovjerenu kopiju potvrde o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • ovjerenu kopiju nagrada za vrijeme studija,
 • popis objavljenih radova,
 • ovjerenu kopiju radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

Komisija za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije će bodovati, pozvati i obaviti razgovor sa prijavljenim kandidatima. O terminu razgovora kandidati će biti pojedinačno obavješteni pisanim putem.

Prijavu na oglas sa traženim dokazima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave ovog  oglasa u dnevnom listu Oslobođenje i oglasnoj ploči ustanove,računajući od dana poslednjeg objavljivanja  putem pošte ili lično na adresu:

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija

 1. Senada Požegića b.b. 75 260 Kalesija

-Komisiji za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije-

sa naznakom “Prijava na Konkurs za dodjelu specijalizacije“.

 

Upućivanje izabranog kandidata na obavljanje specijalizacije uslijedit će nakon donošenja rješenja o odobrenju specijalizacije od strane Federalnog ministra zdravstva te zaključenja ugovora o međusobnim pravima i obavezama između JZU Dom zdravlja Kalesija i izabranog kandidata za specijalizaciju.

„Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje“.

 

Dostavljeno:

1 x Oslobođenju

1 x na oglasnu ploču i web stranicu DZ Kalesija

1 x u Spis                                                                                                                                                      v.d. Direktor

_______________________

Dr. Asim Mehmedović, specijalista porodične medicine

Komentariši