KONKURSI


OGLAS- prijem u radni odnos ukupno tri radnika. konačna verzija (2)

Prijavni-obrazac-1


JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA KALESIJA

Ul. Senada Požegića b.b.

75 260 Kalesija

Broj:16-483-1/23

Datum: 03.07.2023 godine

 

Na osnovu člana 20.a tačka 2.Zakona o radu ( Službene novine F BiH broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu ( „Sl.novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/19,4/20,11/20 i 5/21 ) člana 3.1. a u vezi sa članom 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu broj 63-U-1/22 od 14.01.2022.godine, v.d..direktor JZU Dom zdravlja Kalesija objavljuje:

JAVNI   OGLAS

za prijem u radni odnos

 

Naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos:

I

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija, sa sjedištem u Kalesiji, ulica Senada Poožegića bb ( u daljem tekstu. Dom zdravlja Kalesija), vrši prijem u radni odnos ukupno 3 ( tri ) radnika.

II

Prijem u radni odnos 3 ( tri )  radnika  vrši se na sledeće radna mjesta:

 

 1. Poslovi hitnog medicinskog prevoza – 1 (jedan ) izvršilac.
 2. Referent za poslove arhivske građe i kontrole kvaliteta zdravstvenih usluga – 1 ( jedan ) izvršilac.
 3. Higijeničar – Spremačica – 1 ( jedan ) izvršilac

 

Opći i posebni uslovi za prijem u radni odnos za radno mjesto:

 

III

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas trebaju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju

Opći uslovi su indetični za sva radna mjesta iz ovog Javnog oglasa.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

Za radno mjesto:

1.Poslovi hitnog medicinskog prevoza 

 • da imaju završeno VK / KV vozač, med.sestra tehničar – vozač s edukacijom iz hitne medicinske pomoći
 • da dostave svoje prijave na utvrđenom PRIJAVNOM OBRASCU
 1. Referent za poslove arhivske građe i kontrole kvaliteta zdravstvenih usluga

– da imaju završeno VŠS/SSS ekonomskog, medicinskog, društvenog smjera ili drugog odg.smjera

– da imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od 1 ( jedne)  godine.

– da poznaju rad na računaru

– da dostave svoje prijave na utvrđenom PRIJAVNOM OBRASCU

 1. Higijeničar – Spremačica

  – da imaju završeno osnovno obrazovanje

  – da dostave svoje prijave na utvrđenom PRIJAVNOM OBRASCU

 

Ispunjenost općih i posebnih uslova Javnog oglasa računa se danom predaje prijave na Javni oglas.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjenju općih i posebnih uslova:

 

IV

Za opće uslove:

 

 • Orginal ili ovjerena kopija Uvjerenja o državljanstvu
 • Ljekarsko uvjerenje za rad na istim ili sličnim poslovima
 •  

Za posebne uslove:

 • Ovjerena kopija Diplome ili Uvjerenja o završenom obrazovanju
 • Orginalno uvjerenje o stečenom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima.
 • Ovjerena kopija uvjerena o obavljenoj edukaciji iz hitne medicinske pomoći za radno mjesto pod rednim brojem 1.
 • Uredno popunjen PRIJAVNI OBRAZAC.

 

Kratak opis poslova radnog mjesta:

V

Radno mjesto – Poslovi hitnog medicinskog prevoza:

Vrši prijevoz bolesnika i po potrebi zaposlenika ustanove kojim je izdat nalog od strane direktora,vodi evidenciju vožnji i utrošenog goriva i maziva,kontroliše ispravnost vozila i druge opreme,vrši pranje i čišćenje vozila i podmazivanje,zadužuje se za gorivo i razdužuje potrošnju goriva,otklanje manje kvarove na vozilima,pomaže kod unošenja i iznošenja pacijenata,pomaže kod svih utovara i istovara robe za potrbe Ustanove,radi druge poslove iz domena svoje stručne spreme i po nalogu neposrednog rukovodioca.

Radno mjesto – Referent za poslove arhivske građe i kontrole kvaliteta zdravstvenih usluga:

Vodi sve poslove vezane za arhivu uključujući i izradu i pracenje rokova čuvanja i izlučivanja arhivske grade i unistavanja iste ,a u saradnji sa arhivom ,vodi arhivsku knjigu.

Učestvuje u pripremi i kucanju materijala za potrebe Komisije za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga kao i drugih komisija koje se obrazuju u skladu sa sistemom poboljšanja kvaliteta i sigurnosti; obavlja tehničke i administrativne poslove za potrebe službe i komisija (poslovi  sazivanja sjednica i pripreme materijala, umnožavanje materijala, vođenje i obrada zapisnika, pripreme zaključaka, obavijesti i drugih akata. Radi idruge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Radno mjesto: Higijeničar – Spremačica

Održava higijenu prostorija kao što su :stepenište,hodnici čekaonice,ordinacije,oprema u prostorijama ,stolarija,uređuje krug ispred objekta kojeg održava .Čistačica u područnim ambulantama osim navedenih poslova lože vatru ,unose drva i ugalj.Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Zasnivanje radnog odnosa:

VI

Radni odnos na radno mjesto Poslovi hitnog medicinskog prevoza zasniva se na određeno vrijeme na period od 6 ( šest ) mjeseci.

Radni odnos na radno mjesto Referent za poslove arhivske građe i kontrole kvaliteta zdravstvenih usluga, zasniva se na neodređeno vrijeme.

Radni odnos na radno mjesto Higijeničar – Spremačica, zasniva se na neodređeno vrijeme.

Adresa na koju se dostavlja PRIJAVNI OBRAZAC i dokazi, kao i uputa gdje se prijavni obrazac može preuzeti:

VII

Zainteresovani kandidati za oglašena radna mjesta, svoje prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju na adresu: JZU Dom zdravlja Kalesija, ul. Senada Požegića b.b. 75 260, Kalesija, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „ Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos – NE otvaraj“. Prijava treba da je uredna, potpuna i blagovremena.

PRIJAVNI OBRAZAC može se preuzeti na web stranici JZU Dom zdravlja Kalesija: www.dzkalesija.ba

u djelu Dokumenti odnosno Konkursi.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas:

VIII

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana poslednjeg objavljivanja. Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici JZU Dom zdravlja Kalesija www.dzkalesija.ba i kod Zavoda za Zapošljavanje.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom uz navođenje razloga o istom, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana prijema zaključka.

Probni rad i trajanje probnog rada:

IX

Za oglašena radna mjesta, poslodavac JZU Dom zdravlja Kalesija ne predviđa probni rad.

Napomene u vezi ljekarskog uvjerenja:

X

Kandidati koji budu odabrani, za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta, obavezuje se nakon prijema odluke o izboru, najkasnije u roku od 8 ( osam ) dana, poslodavcu dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Naznaka o pravu prioriteta po posebnim propisima:

XI

Kandidati koji ostvaruju pravo na prioritet pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17) i Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/2020 i prečišćeni tekst 14/2022 i 9/2023), isti mogu ostvariti samo ako uz prijavu dostave i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje kao nezaposlene osobe (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja Javnog oglasa), potvrdu nadležnog organa o priznatom statusu branioca, odnosno člana porodice branioca, te izjavu da im radni odnos, zasnovan po osnovu ranije ostvarenog prioriteta pri zapošljavanju, nije prestao njihovom krivicom ili da po prestanku radnog odnosa nisu ostvarili pravo na otpremninu, odnosno da nisu korisnici prava na porodičnu penziju. Kandidati koji po nekom drugom posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajudu dokumentaciju kojom se to dokazuje, te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka:

 

XII

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, nije predviđeno kao  uslov za oglašeno radno mjesto, te s tim u vezi kandidati nisu obavezni isto dostaviti.

 

 

 

 

 OGLAS- prijem u radni odnos -29.04.2022.  OGLAS- prijem u radni odnos -2022.

Prijavni-obrazac Prijavni-obrazac-1

Prijem u radni odnos vrši se na neodređeno vrijeme, na  radno  mjesto:

 1. Knjigovođa, obračun plaća i fakturisanje usluga – 1 izvršilac

Odluka o poništenju javnog oglasa 28.01.2022.godine


Ispravka javnog oglasa – 07.01.2022


Ispravka javnog oglasa – prijem u radni odnos doktora medicine 03.01.2022.


OGLAS- prijem u radni odnos doktora medicine – 29.12.2021

Prijavni-obrazac 

OGLAS- prijem specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 06.10.2021.godine


Prikupljanje ponuda za davanje u zakup prostora za vršenje apotekarske djelatnosti /08.07.2021./

TENDERSKA DOKUMENTACIJA – OGLAŠAVANJE VIŠKA PROSTORA 


Prijavni obrazacOdluka o ponistenju Javnog oglasa 11.12.2020


Oglas za prijem u radni odnos 07.12.2020

Izmjena i dopuna Odluke 19.10.2020.

Izmjena i dopuna odluke 19.10.2020.


Oglas za specijalizaciju 17.10.2020.


Oglas za prijem u radni odnos 17.10.2020.godine


Oglas za prijem u radni odnos 06.08.2020


Javni Oglas 15.11.2019.


KONKURS za prijed radnika 23.12.2019.