KONKURSI

KONKURSI

 

 

 

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos:
I
Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija, sa sjedištem u Kalesiji, ulica Senada Poožegića bb ( u daljem tekstu. Dom zdravlja Kalesija), vrši prijem u radni odnos ukupno 3 ( tri ) doktora medicine.
II
Prijem u radni odnos 3 ( tri ) doktora medicine vrši se na sledeće radna mjesto:

1. Doktor medicine.

Opći i posebni uslovi za prijem u radni odnos za radno mjesto:

III
Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas trebaju ispunjavati slijedeće opće uslove:
– da su državljani Bosne i Hercegovine,
– da imaju najmanje 18 godina života,
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju
Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove:
– da imaju završen medicinski fakultet
– da imaju radno iskustvo na poslovima doktora medicine u trajanju od jedne godine
– da posjeduju važeću licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
– da dostave svoje prijave na utvrđenom PRIJAVNOM OBRASCU
Ispunjenost općih i posebnih uslova Javnog oglasa računa se danom predaje prijave na Javni oglas.
Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjenju općih i posebnih uslova:

IV
Za opće uslove:

– Orginal ili ovjerena kopija Uvjerenja o državljanstvu
– Orginal ili ovjerena kopija Rodnog lista
– Ljekarsko uvjerenje za rad na istim ili sličnim poslovima
Za posebne uslove:
– Ovjerena kopija Diplome ili Uvjerenja o završenom medicinskom fakultetu
– Orginalno uvjerenje o stečenom radnom iskustvu na poslovima doktora medicine.
– Ovjerena kopija važeće licence za samostalan rad izdata od strane nadležne komore
– Uredno popunjen PRIJAVNI OBRAZAC.

Kratak opis poslova radnog mjesta:
V
Obavlja klinički pregled prvi i ponovni u Ustanovi oboljelog ili povrijeđenog, propisuje terapiju i način liječenja, izadaje nalog za obavljanje laboratorijskoh i drugih dijagnodtičkih pretraga, upućiuje pacijenta na specijalističke preglede ili bolnicu, učestvuje u prevenciji zaraznih bolesti, učestvuje u radu ekipe koja obavlja periodične ljekarske preglede, obrađuje sve vrste rana i opekotina, postavlja fiksacioni zavoj kod prijeloma, vrši tamponadu nosa, obavlja i druge poslove iz domena svoje stručne spreme po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

Zasnivanje radnog odnosa:
VI
Radni odnos na radno mjesto doktor medicine zasniva se na neodređeno vrijeme.
Adresa na koju se dostavlja PRIJAVNI OBRAZAC i dokazi, kao i uputa gdje se prijavni obrazac može preuzeti:
VII
Zainteresovani kandidati za oglašeno radno mjesto, svoje prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju na adresu: JZU Dom zdravlja Kalesija, ul. Senada Požegića b.b. 75 260, Kalesija, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „ Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos – NE otvaraj“. Prijava treba da je uredna, potpuna i blagovremena.
PRIJAVNI OBRAZAC može se preuzeti na web stranici JZU Dom zdravlja Kalesija: www.dzkalesija.ba
u djelu Dokumenti odnosno Konkursi.
Rok za podnošenje prijava na javni oglas:
VIII
Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana poslednjeg objavljivanja. Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici JZU Dom zdravlja Kalesija www.dzkalesija.ba i na oglasnoj ploči poslovnice za zapošljavanje biro / Kalesija.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom uz navođenje razloga o istom, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana prijema zaključka.
Probni rad i trajanje probnog rada:
IX
Za oglašeno radno mjesto, poslodavac JZU Dom zdravlja Kalesija ne predviđa probni rad.
Napomene u vezi ljekarskog uvjerenja:
X
Kandidat koji bude odabran, za prijem u radni odnos na oglašeno radno mjesto, obavezuje se nakon prijema odluke o izboru, najkasnije u roku od 8 ( osam ) dana, poslodavcu dostaviti ljekarsko uvjerenje.
Naznaka o pravu prioriteta po posebnim propisima:
XI
Kandidati koji ostvaruju pravo na prioritet pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17) i Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 – prečišdeni tekst, 5/14, 12/16 i 6/20), isti mogu ostvariti samo ako uz prijavu dostave i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje kao nezaposlene osobe (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja Javnog oglasa), potvrdu nadležnog organa o priznatom statusu branioca, odnosno člana porodice branioca, te izjavu da im radni odnos, zasnovan po osnovu ranije ostvarenog prioriteta pri zapošljavanju, nije prestao njihovom krivicom ili da po prestanku radnog odnosa nisu ostvarili pravo na otpremninu, odnosno da nisu korisnici prava na porodičnu penziju. Kandidati koji po nekom drugom posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajudu dokumentaciju kojom se to dokazuje, te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka:

XII

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, nije predviđeno kao uslov za oglašeno radno mjesto, te s tim u vezi kandidati nisu obavezni isto dostaviti.

 OGLAS- prijem u radni odnos -29.04.2022.  OGLAS- prijem u radni odnos -2022.

Prijavni-obrazac Prijavni-obrazac-1

Prijem u radni odnos vrši se na neodređeno vrijeme, na  radno  mjesto:

  1. Knjigovođa, obračun plaća i fakturisanje usluga – 1 izvršilac

Odluka o poništenju javnog oglasa 28.01.2022.godine


Ispravka javnog oglasa – 07.01.2022


Ispravka javnog oglasa – prijem u radni odnos doktora medicine 03.01.2022.


OGLAS- prijem u radni odnos doktora medicine – 29.12.2021

Prijavni-obrazac 

OGLAS- prijem specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 06.10.2021.godine


Prikupljanje ponuda za davanje u zakup prostora za vršenje apotekarske djelatnosti /08.07.2021./

TENDERSKA DOKUMENTACIJA – OGLAŠAVANJE VIŠKA PROSTORA 


Prijavni obrazacOdluka o ponistenju Javnog oglasa 11.12.2020


Oglas za prijem u radni odnos 07.12.2020

Izmjena i dopuna Odluke 19.10.2020.

Izmjena i dopuna odluke 19.10.2020.


Oglas za specijalizaciju 17.10.2020.


Oglas za prijem u radni odnos 17.10.2020.godine


Oglas za prijem u radni odnos 06.08.2020


Javni Oglas 15.11.2019.


KONKURS za prijed radnika 23.12.2019.