OGLAS- Prijem doktora stomatologije

Prijavni-obrazac-1


OGLAS- prijem doktor stomatologije -2022


JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA KALESIJA

Ul. Senada Požegića b.b.

75 260 Kalesija

Broj:16-1074-2/22

Datum: 08.09.2022 godine

 

Na osnovu člana 20.a tačka 2.Zakona o radu ( Službene novine F BiH broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu ( „Sl.novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/19,4/20,11/20 i 5/21 ) člana 3.1. a u vezi sa članom 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu broj 63-U-1/22 od 14.01.2022.godine, v.d..direktor JZU Dom zdravlja Kalesija objavljuje:

JAVNI   OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos:

I

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija, sa sjedištem u Kalesiji, ulica Senada Poožegića bb ( u daljem tekstu. Dom zdravlja Kalesija), vrši prijem u radni odnos ukupno jednog doktora stomatologije.

II

Prijem u radni odnos jednog doktora stomatologije  vrši se na sledeće radno mjesto:

 

 1. Doktor stomatologije – 1 izvršilac

 

Opći i posebni uslovi za prijem u radni odnos za radno mjesto:

 

III

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas trebaju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da imaju najmanje 18 godina života,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

 • da imaju završen stomatološki fakultet
 • da imaju radno iskustvo na poslovima doktora stomatologije u trajanju od jedne godine
 • da posjeduju važeću licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
 • da dostave svoje prijave na utvrđenom PRIJAVNOM OBRASCU

Ispunjenost općih i posebnih uslova Javnog oglasa računa se danom predaje prijave na Javni oglas.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjenju općih i posebnih uslova:

 

IV

Za opće uslove:

 

 • Orginal ili ovjerena kopija Uvjerenja o državljanstvu
 • Orginal ili ovjerena kopija Rodnog lista
 • Ljekarsko uvjerenje za rad na istim ili sličnim poslovima

Za posebne uslove:

 • Ovjerena kopija Diplome ili Uvjerenja o završenom stomatološkom fakultetu
 • Orginalno uvjerenje o stečenom radnom iskustvu na poslovima doktora stomatologije.
 • Ovjerena kopija važeće licence za samostalan rad izdata od strane nadležne komore
 • Uredno popunjen PRIJAVNI OBRAZAC.

Kratak opis poslova radnog mjesta:

V

Klinički pregled (prvi i ponovni) lica sa oboljenjem ili povredom zubi i usne šupljine, utvrđuje potrebu liječenja, daje nalog za obavljanje dijagnostičkih i specijalističkih pregleda, interpretira nalaze, utvrđuje dijagnozu i način liječenja, propisuje i ordinira medikamentoznu terapiju, liječe i popravlja zube, daje mišljenje o privremenoj radnoj nesposobnosti, vrši edukaciju zdravstvenih  saradnika, učestvuje u provođenju preventivnih mjera, obavlja i druge poslove iz domena doktora stomatologije  po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora

Zasnivanje radnog odnosa:

VI

Radni odnos na radno mjesto doktor stomatologije zasniva se na neodređeno vrijeme.

Adresa na koju se dostavlja PRIJAVNI OBRAZAC i dokazi, kao i uputa gdje se prijavni obrazac može preuzeti:

VII

Zainteresovani kandidati za oglašeno radno mjesto, svoje prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju na adresu: JZU Dom zdravlja Kalesija, ul. Senada Požegića b.b. 75 260, Kalesija, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „ Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos – NE otvaraj“. Prijava treba da je uredna, potpuna i blagovremena.

PRIJAVNI OBRAZAC može se preuzeti na web stranici JZU Dom zdravlja Kalesija: www.dzkalesija.ba

u djelu Dokumenti odnosno Konkursi.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas:

VIII

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana poslednjeg objavljivanja. Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici JZU Dom zdravlja Kalesija www.dzkalesija.ba i na oglasnoj ploči poslovnice za zapošljavanje biro / Kalesija.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom uz navođenje razloga o istom, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana prijema zaključka.

Probni rad i trajanje probnog rada:

IX

Za oglašeno radno mjesto, poslodavac JZU Dom zdravlja Kalesija ne predviđa probni rad.

Napomene u vezi ljekarskog uvjerenja:

X

Kandidat koji bude odabran, za prijem u radni odnos na oglašeno radno mjesto, obavezuje se nakon prijema odluke o izboru, najkasnije u roku od 8 ( osam ) dana, poslodavcu dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Naznaka o pravu prioriteta po posebnim propisima:

XI

Kandidati koji ostvaruju pravo na prioritet pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17) i Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 – prečišdeni tekst, 5/14, 12/16 i 6/20), isti mogu ostvariti samo ako uz prijavu dostave i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje kao nezaposlene osobe (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja Javnog oglasa), potvrdu nadležnog organa o priznatom statusu branioca, odnosno člana porodice branioca, te izjavu da im radni odnos, zasnovan po osnovu ranije ostvarenog prioriteta pri zapošljavanju, nije prestao njihovom krivicom ili da po prestanku radnog odnosa nisu ostvarili pravo na otpremninu, odnosno da nisu korisnici prava na porodičnu penziju. Kandidati koji po nekom drugom posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajudu dokumentaciju kojom se to dokazuje, te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka:

 

XII

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, nije predviđeno kao  uslov za oglašeno radno mjesto, te s tim u vezi kandidati nisu obavezni isto dostaviti.

Komentariši