Naredba kriznog staba Doma zdravlja Kalesija

Broj: 16-336-1/20

Datum:09.03.2020.godine

KRIZNI ŠTAB JZU DOM ZDRAVLJA KALESIJA

Krizni štab Dom zdravlja Kalesija, u okviru aktivnosti na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19, koja je zaključkom Vlade F BiH broj: 164/2020 od 31.01.2019. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na osnovu Naredbe Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva,broj: 01-33-s1./20 od 07.03.2020 godine, te na osnovu Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi,

NAREDBU

  1. Nalaže se zabrana posjeta bolnicama, kao i ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području Kantona i općine Kalesija.
  2. Nalaže se da se ne održavaju javni skupovi na području Kantona i općine Kalesija, gdje se pod javnim skupom smatra svako okupljanje građana u skladu sa propisima o javnom
  3. Nalaže se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza.
  4. Nalaže se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrolne preglede i odlaske ljekaru porodične medicine, ukoliko to nije neophodno iz zdravstvenih razloga, naročito pacijentima sa respiratornim bolestima. Nalaže se najprije ljekara kontaktirati telefonom ukoliko je osobi potreban recept ili savjet ljekara, te da po recepte dolaze mlađi članovi porodice.
  5. Nalaže se da se u zdravstvenim ustanovama na području Kantona privremeno obustave redovni kontrolni specijalističko- konsultativni pregledi, a da se obavljaju samo oni koji su prema procjeni specijaliste na primarnom nivou zdravstvene zaštite neophodni. Otkazivanje pregleda vršiti telefonski uz procjenu stanja pacijenata putem razgovora.
  6. Nalaže se ljekarima porodične medicine ne izdavati uputnice u laboratoriju, RTG, Ultrazvuk i ostale specijalističko-konsultatitvne preglede, osim za prve preglede i hitne slučajeve te neodložne kontrole.

                                              KRIZNI ŠTAB JZU DOM ZDRAVLJA KALESIJA